Privacy Policy   Move! sterk in beweging en La Vida
 
Move! sterk in beweging en La Vida hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Move! en La Vida houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. DIt brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt uitbehandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Gegevens van leden van de sportafdeling die hun lidmaatschap opzeggen worden binnen een maand vernietigd.
 
Als Move! sterk in beweging en La Vida zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via telefoonnummer: 0251-314447 of middels e-mail: info@move-akersloot.nl
 
Klachtenprocedure

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten van Move! ons uiterste best doen om ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken.

In eerste instantie kunt een gesprek aan gaan met uw behandelend fysiotherapeut of eventueel met een andere fysiotherapeut uit het team van Move!.

Meestal komen we er in een goed gesprek wel uit.

Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Er zijn drie instanties waar u terecht kunt met uw klacht:

 • de Klachtencommissie van het KNGF
 • de Commissie van Toezicht van het KNGF
 • het regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Meer informatie vindt u ook op het internet bij de KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten) .Door op onderstaande link te klikken komt u op de juiste pagina

www.defysiotherapeut.com